Visit an organic farm

Blaen y Nant, Gwynedd

Blaen y Nant is a 302 hectare working hill farm high in the mountains of Snowdonia National Park. The farm, owned by the National Trust, has been held by Gwyn Thomas since 1996 and is now farmed organically with native breeds of sheep and cattle. Come and explore this beautiful organic farm which is exceptionally rich in both landscape and wildlife.

Mae Blaen y Nant yn fferm fynyddig 302 hectar sydd wedi ei lleoli ar ucheldir mynyddig Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’r fferm, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn cael ei rhedeg gan Gwyn Thomas ers 1996, ond erbyn hyn yn cael ei ffermio’n organig gyda bridiau brodorol o ddefaid a gwartheg. Dewch i archwilio’r fferm organig hyfryd hon sy’n dra chyfoethog o ran golygfeydd a bywyd gwyllt.

Organic livestock

The farm keeps a hefted flock of Welsh mountain sheep and a pedigree herd of Welsh black cattle (hefted sheep are acclimatised to the hills and will not stray). The sheep and cattle are native breeds that thrive on hill grazing and have strong mothering instincts. The livestock graze extensively, providing a sustainable system which prevents overgrazing of the pastures.

Da byw organig

Mae’r fferm yn cadw praidd o ddefaid mynydd Cymreig sy’n cadw at eu cynefin (hefted), a buches bedigri o wartheg duon Cymreig (y mae defaid sy’n cadw at eu cynefin yn gyfarwydd â’r ucheldir ac nid ydynt yn crwydro). Mae’r defaid a’r gwartheg yn fridiau brodorol sy’n ffynnu ar dir pori mynyddig ac yn meddu ar reddfau magu cryf. Mae’r da yn pori’n eang ac yn darparu system gynaliadwy sy’n sicrhau nad oes gor-bori ar borfeydd.

Wildlife and conservation

Blaen y Nant is designated a site of special scientific interest and the farmer is keen to preserve and enhance the wildlife habitats on the farm. Organic management is combined with a Tir Gofal scheme (encouraging environmentally friendly farming). This helps preserve species-rich pasture, moorland and habitats for birds such as the rare ring ouzel. The river has otters and, although they are secretive, you may be able to find their tracks or spraint (faeces).

Bywyd gwyllt a chadwraeth

Mae Blaen y Nant wedi ei ddynodi fel man o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac y mae’r ffermwr yn awyddus i gadw a helaethu’r cynefinoedd bywyd gwyllt ar y fferm. Cyfunir rheolaeth organig â chynllun Tir Gofal (sy’n hybu ffermio sy’n gefnogol i’r amgylchedd). Mae hyn yn helpu i sicrhau porfa, rhostir a chynefinoedd llawn rhywogaethau ar gyfer adar prin megis mwyalchod y mynydd. Mae dyfrgwn yn yr afon ac er eu bod yn swil, efallai y byddwch yn gallu dod o hyd i’w holion neu eu baw.

Geology and history 

Blaen y Nant lies at the head of a glacial valley, rising from small fields on the valley floor to the dramatic crags of Tryfan and Gylder Fach at its highest point (915 metres high). Waterfalls tumble down the steep slopes to the Afon Ogwen which winds past ancient sheep shelters and drystone walls (currently being restored).

Daeareg a hanes 

Saif Blaen y Nant ar ben dyffryn rhewlifol sy’n codi o’r caeau bychain ar lawr y dyffryn i greigiau trawiadol Tryfan a’r Glyder Fach, sef y pwynt uchaf (915 medrau o uchder). Mae rhaeadrau yn syrthio’n gandryll i lawr y llethrau serth i’r Afon Ogwen sy’n dolennu heibio hen lochesau defaid a muriau cerrig sychion (sy’n cael eu hadnewyddu ar hyn o bryd).

Visitors and education

Visitors are welcome by prior arrangement and the farm also offers bed and breakfast. Schools and field studies groups will find the farm of particular interest in meeting many curriculum needs. A barn renovated into a  small study centre by the National Trust is available to groups.

Ymwelwyr ac addysg

Mae croeso i bobl ymweld â’r fferm trwy drefniant blaenorol, a chynigir gwely a brecwast yn ogystal. Bydd y fferm o ddiddordeb arbennig i ysgolion a grwpiau astudiaethau maes, ac yn cwrdd â llawer o anghenion y cwricwlwm. Mae ysgubor a drowyd yn ganolfan astudio fechan gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael ar gyfer grwpiau.

Home produced meat

Tasty beef and lamb produced on the farm is available direct from the farm. Please call for details.

Cig a gynhyrchir ar y fferm

Mae cig eidion a chig oen blasus a gynhyrchwyd ar y fferm ar gael yn uniongyrchol oddi yno. Cysylltwch am fanylion.  

Arranging a visit   

Visitors are welcome by prior arrangement and the farm also offers bed and breakfast. Schools and field studies groups will find the farm of particular interest in meeting many curriculum needs. A barn renovated into a  small study centre by the National Trust is available to groups.

Mae croeso i bobl ymweld â’r fferm trwy drefniant blaenorol, a chynigir gwely a brecwast yn ogystal. Bydd y fferm o ddiddordeb arbennig i ysgolion a grwpiau astudiaethau maes, ac yn cwrdd â llawer o anghenion y cwricwlwm. Mae ysgubor a drowyd yn ganolfan astudio fechan gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gael ar gyfer grwpiau. Cysylltwch â’r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.   

How to get there   

By road: Blaen y Nant lies off the A5 between Betws-y-Coed and Bethesda. At the lower end of Llyn Ogwen, turn left off the A5 onto a minor road past the Snowdonia National Park visitor centre and youth hostel. Continue over the cattle grid and down the hill into Nant Francon going past the scout hut on your left. The farm entrance is on your right.
By train: The nearest railway station is at Bangor, six miles away.

Ar hyd y ffyrdd: Mae Blaen y Nant yn gorwedd oddi ar yr A5 rhwng Betws-y-Coed a Bethesda. Wrth waelod Llyn Ogwen, trowch i’r chwith oddi ar yr A5  gan ddilyn isffordd heibio canolfan ymwelwyr Parc Cenedlaethol Eryri a’r hostel ieuenctid. Ewch ymlaen dros y grid gwartheg ac i lawr yr allt i Nant Francon gan fynd heibio’r cwt sgowtiaid ar eich chwith. Mae’r mynediad i’r fferm ar yr ochr dde.
Gyda thrên: Yr orsaf reilffordd agosaf yw Bangor, sydd oddeutu chwe milltir i ffwrdd.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details   

  • Gwyn Thomas, Blaen y Nant, Nant Ffrancon Bethesda, Gwynedd LL57 3DQ   
  • T: 01248 600400           
  • View map