Visit an organic farm

Bron Y Gân, Gwynedd

Situated in the Dysynni Valley, where the foothills of Cader Idris meet Cardigan Bay, Bron y Gan farm grows a variety of cereals & hay on a field rotation system to provide winter feed. Feed crops planted annually include wheat, oats, peas and barley. The 19 ha farm stretches up the hill to the north and features several ponds, with ducks, hedge planting, lengths of stone wall, and 3000 new trees. The chickens rotate between fields and vintage tractors do a lot of the work on the farm. Just follow the farm trail to see an abundance of wild life including red kites, yellow hammers, buzzards, badgers & rabbits!

Ar waelod Dyffryn Dysynni lle mae mynyddoedd Cader Idris yn cwrdd â Bae Ceredigion, mae fferm Bron y Gan yn tyfu amrywiaeth o rawnfwyd a gwair yn ôl y system cylchdro maes i gael porthiant at y gaeaf. O blith y cnydau porthiant a blennir yn flynyddol y mae gwenith, ceirch, pys a barlys. Mae'r fferm 19 hectar yn ymestyn i fyny'r bryn at y gogledd a cheir yma sawl pwll, gyda hwyaid, cloddiau planedig, stribedi o waliau cerrig a 3000 o goed newydd. Mae'r ieir yn cael eu symud yn eu tro o gae i gae a defnyddiwn dractorau o dras hynafol i wneud llawer o'r gwaith ar y fferm. Dilynwch lwybr y fferm a chewch weld digonedd o fywyd gwyllt, gan gynnwys y barcud coch, melyn yr eithin, y boda, moch daear a chwningod!

Organic Cattle and Sheep

The farm has a diverse range of pedigree breeds including; Welsh black store cattle, a small herd of Dexter cattle, Black Welsh Mountain, Lleyn and Suffolk sheep. There are also chickens, ducks, pigs and shetland ponies.

Gwartheg a Defaid Organig

Mae ystod eang o fridiau pedigri i'w gweld ar y fferm, yn eu plith, gwartheg stôr duon Cymreig, buches fechan o wartheg Dexter a defaid Duon Mynydd Cymru, Llŷn a Suffolk. Ar y fferm hefyd rydym yn cadw ieir, hwyaid, moch a merlod Shetland.

Farm fresh organic produce

Beef, lamb and eggs are sold directly and at farmer’s markets in Dolgellau, Welshpool and Aberystwyth. A wide selection of knitted items produced on the farm using farm wool, are also available.

Cynnyrch organig yn ffres o'r fferm 

Gwerthir cig eidion, cig oen ac wyau yn uniongyrchol ac mewn marchnadoedd ffermwyr yn Nolgellau, Y Trallwng ac Aberystwyth. Ar gael hefyd y mae dewis helaeth o eitemau wedi'u gwau ar y fferm gan ddefnyddio gwlân y fferm.

Visits and open days

Customers and visitors are welcome to visit the farm, by prior arrangement, and walk the farm trail. Children’s workshops will run throughout the summer holidays to include, scarecrow making, art from re-cycled materials, wool dyeing and knitting.

Ymweliadau a Diwrnodau Agored

Mae croeso i gwsmeriaid ac ymwelwyr ymweld â'r fferm trwy drefnu rhag blaen, a cherdded ar hyd y llwybr fferm. Bydd gweithdai plant yn rhedeg trwy gydol gwyliau'r haf ac ymhlith y gweithgareddau bydd creu bwgan brain, celf o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, llifo gwlân a gwau.

Facilities

There is a toilet with handwashing facilities in the tractor shed. The workshops will be undercover if the weather is wet, however this is a working farm so do not forget your wellies.

Cyfleusterau

Mae toiled a chyfleusterau golchi dwylo yn sied y tractorau. Cynhelir y gweithdai dan do os yw'r tywydd yn wlyb, fodd bynnag fferm weithio yw hon, felly peidiwch ag anghofio eich welintons!  

Arranging a visit   

When to go/opening times: Visitors are welcome by prior arrangement. Schools and field studies groups will find the farm of particular interest in meeting many curriculum needs.

Trefnu ymweliad Mae croeso i bobl ymweld â’r fferm trwy drefniant blaenorol. Bydd y fferm o ddiddordeb arbennig i ysgolion a grwpiau astudiaethau maes, ac yn cwrdd â llawer o anghenion y cwricwlwm. Cysylltwch â’r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.

How to get there   

Please get in touch with the farm for directions.

Sut i gyraedd yno Cysylltwch â’r fferm cyn i chi gychwyn ar eich taith i gael cyfarwyddiadau. 

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details