Visit an organic farm

Bwlchwernen Fawr, Ceredigion

Bwlchwernen Fawr is a 135 acre (55 hectare) farm near the Lampeter area, situated on a hill, which rises to 240 meters with fantastic panoramic views of the surrounding countryside. The farm owned by Patrick and Becky Holden has been farmed organically since 1973 and produces milk, beef and carrots, a further 40 hectares is rented on nearby holdings.

Fferm 135 acer (55 hectar) yw Bwlchwernen Fawr, nepell o ardal Llanbedr Pont Steffan. Saif ar fryn sy'n codi i 240 metr a mae ganddi olygfeydd panoramig godidog o'r wlad o gwmpas. Cafodd y fferm, sy'n eiddo i Patrick a Becky Holden, ei ffermio'n organig er 1973 gan gynhyrchu llaeth, cig eidion a moron, ac mae'r perchnogion yn rhentu 40 hectar ychwanegol ar ffermydd cyfagos.

Organic livestock

The farms high quality milk is produced by 65 Ayrshire cows. The milk supplies both Yeo Valley and Rachel’s Dairy products that are available locally and nationally.
 

Da Byw Organig 

Cynhyrchir llaeth rhagorol y fferm gan 65 o fuchod Swydd Aeron (Ayrshire), ac mae'n cyflenwi Yeo Valley a Rachel’s Dairy â nwyddau sydd ar gael yn lleol a chenedlaethol.
 

Farm fresh organic produce

Bwlchwernen grows around 6 acres of carrots, which are sold in bags which tell the story behind the carrots both to sell locally and in Welsh supermarkets.
 

Cynnyrch organig ffres o'r fferm 

Tyfir oddeutu 6 acer o foron ar y fferm. Rhoddir hwy mewn bagiau sy'n esbonio'r stori y tu ôl i'r moron ac yna fe'u gwerthir yn lleol ac yn archfarchnadoedd Cymru.
 

Wildlife and conservation

A farm trail leads around the farm through fields and woodland, by streams that feed the river Aeron, and through a ‘badger village’. Bwlchwernen is also under the Tir Gofal scheme, which encourages environmentally friendly farming management. After more than 30 years organic farming, there is an abundance of birdlife including kites, buzzards, tawny owls, nuthatches and wodpeckers.
 

Bywyd Gwyllt a chadwraeth 

Mae llwybr fferm yn arwain o amgylch y fferm trwy gaeau a choetir, gerllaw ffrydiau sy'n bwydo'r afon Aeron, a thrwy 'bentref moch daear'. Yn ogystal, mae Bwlchwernen dan y cynllun Tir Gofal, sy'n annog amaethu mewn modd sy'n parchu'r amgylchedd. Ar ôl mwy na 30 mlynedd o ffermio organig mae yma gyfoeth o fywyd adar gan gynnwys y barcud, y boda, y dylluan frech, telor y cnau a chnocell y coed.
 

Landscape and history

Bwlchwernen was one of the first organic farms in Wales, and now the longest established organic dairy farm in the UK. The home farm extends to 135 acres (55 hectares), and is supplied with its own spring water. The private farm road leads to a traditional farmhouse and cottage with a range of traditional and modern farm buildings.
 

Tirwedd a hanes 

Bwlchwernen oedd un o'r ffermydd organig cyntaf yng Nghymru, ac erbyn hyn hi yw'r fferm laeth organig hynaf yn y DU. Mae'r fferm yn ymestyn dros 135 acer (55 hectar) ac mae ganddi ei chyflenwad ei hun o ddŵr ffynnon. Mae ffordd breifat y fferm yn arwain at ffermdy a bwthyn traddodiadol gydag amrywiaeth o adeiladau fferm traddodiadol a modern.
 

Visitors and education

Schools and organised parties are welcome to visit the farm by arrangement. Educational visits can be tailor-made to fit the curriculum targets. To arrange a visit please contact Nick Rebbeck on 01570 470 470.
 

Ymwelwyr ac addysg 

Estynnir croeso i ysgolion a grwpiau i ymweld â'r fferm trwy drefniant. Gellir addasu'r ymweliadau addysgol i gwrdd â thargedau'r cwricwlwm. I drefnu ymweliad cysylltwch â Nick Rebbeck ar 01570 470 470.
 

Arranging a visit   

Visitors are welcome by prior arrangement.

Ymwelwyr ac addysg -  Croesawir ymwelwyr drwy drefniant o flaen llaw. Cysylltwch â’r fferm cyn cychwyn.  
 

How to get there   

By road:  From Lampeter take the Tregaron road (A485). After 2 miles turn left (sign posted Llwynygroes). After 4 miles turn right in centre of village (signposted Olmarch)  Our farm drive is 400 yards on right - it is steep and tarmaced.

Sut i gyrraedd yno O Lanbedr Pont Steffan cymrwch ffordd Tregaron road (A485). Ar ôl 2 filltir trowch i'r chwith (i gyfeiriad Llwynygroes). Ar ôl 4 milltir trowch i'r dde yng gnhanol y pentref (i gyfeiriad Olmarch)  Mae'r ffordd sy'n arwain at ein fferm tua 400 llath ar y dde - mae'n ffordd darmac serth.

By bike: Find your route on the Sustrans website         
 

Contact details   

  • Bwlchwernen Fawr, Llangybi, Lampeter, Ceredigion SA48 8PS 
  • View map