Visit an organic farm

Clynfyw, Pembrokeshire

Clynfyw Countryside Centre offers enjoyment of nature, the countryside and the environment combined with a strong link to the local area that goes back generations. The peaceful surroundings offer woodland walking, abundant birdlife and easy access to the Pembrokeshire coast national park with its renowned coastal footpath, castles, beaches and the Preseli Hills.

Mae Canolfan Cefn Gwlad Clynfyw yn cynnig cyfle i fwynhau byd natur, cefn gwlad a’r amgylchedd wedi ei gyfuno â chyswllt cryf â’r ardal leol sy’n mynd yn ôl dros genedlaethau. Mae’r safle heddychlon yn cynnig teithiau trwy dir coediog, adar o bob math, a mynediad rhwydd i barc cenedlaethol arfordir Sir Benfro gyda’i lwybr enwog, cestyll, traethau a Bryniau’r Preseli.

The farm

Clynfyw has been the home to the same family since 1750. The 98 hectar (ha) farm and 50 hectar (ha) woodland, overlook the magical Cych Valley, is run by Tom and Gill Bowen, their son Jim and several family members.

Y fferm

Bu Clynfyw yn gartref i deulu Lewis-Bowen ers 1750. Mae’r fferm yn cael ei rhedeg gan Jim Bowen gyda pheth cymorth gan ei rieni, Tom a Gil. Mae’n cynnwys 98 hectar o dir amaethyddol gyda 50 hectar o goetir, sy’n edrych dros Cwm Cych – lleoliad hudolus un o chwedlau hynafol y Mabinogi.

Organic livestock

The farm has a pedigree herd of Welsh Black suckler cows which graze the organic pastures. The pig herd includes  Saddleback sows and two boars – one is a Duroc called Dezi, and the other is a Tamworth who is still to be named! Housed in arks thickly bedded with straw, the pigs are reared outdoors all year round in paddocks and in the woods where they are able to follow their natural inclination to root and graze.

Da byw organig

Mae gan y fferm fuches bedigri o wartheg sugno duon Cymreig sy’n pori ar borfeydd organig. Mae'r genfaint yn cynnwys hychod cyfrwyog Prydeinig a dau faedd - Dezi, y baedd Duroc yw un a dyw'r llall heb ei enwi hyd yn hyn! Wedi eu cartrefu mewn eirch ag ynddynt drwch o wellt, caiff y moch eu magu yn yr awyr agored drwy’r flwyddyn mewn padogau lle cânt ddilyn eu tuedd naturiol i dyrchu a phori.

Charcoal

Charcoal is produced in a kiln in the Clynfyw quarry as an integral part of the ecologically managed woodland. It is sold through local retailers.

Siarcol

Cynhyrchir siarcol mewn odyn yn chwarel Clynfyw fel rhan annatod o’r coetir a reolir yn ecolegol. Caiff ei werthu trwy adwerthwyr lleol.

Sculpture Trail

Through some of the woodland is a sculpture trail with art pieces of various styles and themes, many of which link to the legends of the Mabinogion which took place in the Cych Valley below the farm. At the end of the trail is a roundhouse of the same style that our 11th century ancestors lived in around here.

Accommodation

The four cottages are conversions of Victorian farm buildings and have excellent access for those with mobility issues. Each sleeps up to six people while the Victorian mansion sleeps up to 16 for either catered or self catering holidays. Organically produced and locally grown food is served to groups whenever possible and vegetarians and many other diets are catered for. Clynfyw also has a wedding licence and holds conferences, retreats and respite care.

Llety

Adeiladau fferm o gyfnod Fictoria oedd y pedwar bwthyn yn wreiddiol ac maent yn hawdd i fynd a dod ohonynt hyd yn oed os ydych yn cael trafferth symud. Mae ym mhob un le i 6 pherson gysgu, ac mae yn y plasdy Fictoraidd le i 16 am wyliau hunan-arlwyo neu arlwyedig. Gweinir bwydydd organig a gynhyrchwyd ac a dyfwyd yn lleol pan fo hynny’n bosibl a cynigir arlwy i lysieuwyr a sawl math arall o ddeiet. Mae gan Clynfyw hefyd drwydded cynnal priodasau ac mae'n cynnal cynadleddau, encilion a chyfnodau gofal.

Alternative technology

The centre has embraced alternative technology - from a reed bed sewerage system to a biomass burner for heating. This combines with the organic farming system to provide a more sustainable future. Clynfyw is the first business in Wales ever to win a Queens Award for Enterprise in the Sustainable Development category.

Technoleg amgen

Mae’r ganolfan wedi coleddu technoleg amgen – sy’n amrywio o system garthffosiaeth mewn corsle i losgwr bio-màs ar gyfer gwresogi. Mae hyn, ynghyd â’r system ffermio organig, yn helpu i ddarparu dyfodol sy’n fwy cynaliadwy. Clynfyw yw'r busnes cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr y Frenhines yn y dosbarth Datblygiad Cynaliadwy.  

Arranging a visit   

The 'Permissive Paths' are open to the public during daylight hours but for safety reasons visits to the farm itself must be booked well in advance as we are not a day attraction and groups are only welcome by arrangement.

Mae'r 'llwybrau a ganiateir' ar agor i'r cyhoedd yn ystod oriau golau ddydd ond er diogelwch rhaid trefnu ymweliad â'r fferm ei hun yn ddigon pell ymlaen llaw. Nid 'atyniad diwrnod' ydyn ni ac fe groesewir grwpiau trwy drefniant yn unig. Cysylltwch â’r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.  

How to get there   

By road: From the A484 Newcastle Emlyn-Cenarth turn left towards Boncath and Eglwyswrw onto the B4332. The first village is Abercych, go over bridge, up steep hill (turns to the left, flattens out). Look for farm gateway on the left signed Clynfyw, take the right hand fork halfway down the drive and near the park office. If you get to Newchapel you have gone too far.

Ar hyd y ffyrdd: O’r A484 Castellnewydd Emlyn-Cenarth, trowch i’r chwith i gyfeiriad Boncath ac Eglwyswrw gan ddilyn y B4332. Y pentref cyntaf yw Abercych, ewch dros y bont ac i fyny allt serth (mae’n troi i’r chwith ac yna’n mynd yn fwy gwastad). Edrychwch am fynedfa i fferm ar y chwith gyda’r arwydd 'Clynfyw', trowch i’r dde hanner ffordd i lawr y dramwyfa, ger swyddfa'r parc. Os ydych yn cyrraedd Newchapel, fe aethoch yn rhy bell.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details