Visit an organic farm

Dyffryn Farm, Powys

Dyffryn is an upland sheep and beef farm which is managed in an environmentally sensitive way. The farm entered the Tir Gofal environmental management scheme and has been farmed organically since 1999 attaining full organic status in April 2001. It is owned by Dave and Sue Jones who farm with their children Katherine and Nicholas.The farm holding comprises 45 hectares around the farmstead with a further 12 hectares at the Observatory (2 miles away) and turnout  for 225 ewes on Brynyfawnog Hill (2 miles away).

Mae Dyffryn yn fferm defaid a chig eidion ucheldir a reolir mewn modd amgylcheddol sensitif. Mae'r fferm yn rhan o gynllun rheoli amgylcheddol Tir Gofal. Fe'i ffermiwyd yn organig ers 1999, ac enillodd statws organig llawn yn Ebrill 2001. Dave a Sue Jones yw perchnogion y fferm, ac maent yn ffermio gyda'u plant Katherine a Nicholas. Mae'r fferm yn cynnwys 45 hectar o amgylch y ffermdy, gyda 12 hectar arall yn yr Arsyllfa ('Observatory') (2 filltir i ffwrdd) a lle ar gyfer 225 o ddefaid ar Fryn Brynyfawnog (2 filltir i ffwrdd).

Organic cattle

Dyffryn runs a beef suckler herd with 12 Hereford cows. Some of the calves are sold as weanlings at 10 months onto lowland farms for fattening before entering the food chain. The remainder are processed and sold from the farm gate. The cattle are taken to the abattoir at Llanidloes and cut by a local butcher.

Gwartheg organig

Mae gan Dyffryn 12 o wartheg sugo, sy'n wartheg Henffordd. Mae rhai o'r lloi yn cael eu gwerthu fel lloi diddwyn (weanlings) i ffermydd iseldir pan yn 10 mis oed, i'w tewhau cyn iddynt fynd i'r gadwyn fwyd. Caiff y gweddill eu prosesu a'u gwerthu o giât y fferm. Mae'r gwartheg yn cael eu cludo i ladd-dy yn Llanidloes, a chânt eu torri gan gigydd lleol.

Organic sheep

There are different types of sheep on the farm including a Texel flock of 100 ewes and 35 ewe lambs producing rams for sale to other farmers. A flock of 60 mule ewes which are produced by crossing a Texel ram with a welsh ewe. These are hardy and will survive on Brynyfawnog Hill. There are three sheepdogs – Jess, Walter and Meg

Defaid organig

Mae yna wahanol fathau o ddefaid ar y fferm, yn cynnwys praidd Texel yn cynnwys 100 o ddefaid a 35 o ŵyn, sy'n cynhyrchu hyrddod i'w gwerthu i ffermwyr eraill. Mae praidd o 60 o ddefaid mule yn cael ei gynhyrchu trwy groesi hwrdd Texel gyda dafad gymreig. Mae'r anifeiliaid hyn yn wydn, a byddant yn goroesi ar Fryn Brynyfawnog. Dyma'r tri chi defaid - Jess, Walter a Meg

The farming year at Dyffryn - Y flwyddyn ffermio ar Fferm Dyffryn

September
Texel rams are sold to the commercial breeder. Lambs are marketed through the local market at Welshpool.
Medi
Gwerthir hyrddod texel i fridiwr masnachol. Mae ŵyn yn cael eu marchnata trwy'r farchnad leol yn Y Trallwng.

October
Rams are turned into ewes for breeding – mid October. The gestation period of a sheep is 150 days. Lambs will be born from mid March onwards.
Hydref
Mae hyrddod yn cael eu troi'n ddefaid ar gyfer bridio – canol Hydref. 150 diwrnod yw cyfnod beichiogi dafad. Caiff yr ŵyn eu geni o fis Mawrth ymlaen.

November
Cattle are brought in for the winter.
Tachwedd
Mae gwartheg yn cael eu dwyn i mewn ar gyfer y gaeaf.

December
Feeding cattle and general farm maintenance (include planting new hedges, double fencing hedges and putting in new gates).
Rhagfyr

Bwydo'r gwartheg a chynnal a chadw cyffredinol ar y fferm (yn cynnwys plannu gwrychoedd newydd, gwrychoedd ffens ddwbl a gosod giatiau newydd).

January
Feeding cattle and starting to supplement sheep out on grass with hay. Sheep are scanned to ascertain how many lambs they are carrying so feeding can then be altered accordingly.
Ionawr
Bwydo'r gwartheg a dechrau ychwanegu gwair i ddiet y defaid sydd allan ar y glaswellt. Mae'r defaid yn cael eu sganio i ganfod faint o ŵyn y maent yn eu cario, er mwyn gallu addasu'r bwyd yn unol â hynny.

February
Feeding cattle and starting to supplement sheep out on grass with hay. Fencing and planting continues.
Chwefror
Bwydo'r gwartheg a dechrau ychwanegu gwair i ddiet y defaid sydd allan ar y glaswellt. Mae'r ffensio a'r plannu yn parhau.

March
Mid-March sees the arrival of the new lambs. Weanlings (cattle) may be sold – usually through Shrewsbury livestock market.
Mawrth
Canol Mawrth, bydd yr ŵyn newydd yn cyrraedd. Efallai y caiff lloi diddwyn eu gwerthu – fel arfer trwy farchnad da byw Amwythig.

April
Mid-April sees the welsh ewes lamb on the hill. All sheep are monitored to ensure all lambs are growing well. Cattle are turned out onto grass.
Ebrill
Canol mis Ebrill, mae ŵyn y defaid Cymreig ar y bryn. Mae'r holl ddefaid yn cael eu monitro i sicrhau fod yr holl ŵyn yn tyfu'n dda. Mae'r gwartheg yn cael eu troi allan i'r glaswellt.

May
Fields are shut off to grow ready to make hay for fodder for the following winter. Calves start to be born.
Mai
Mae'r caeau yn cael eu cau i ffwrdd er mwyn tyfu, i wneud gwair i'w ddefnyddio fel porthiant yn ystod y gaeaf canlynol. Lloi yn dechrau cael eu geni.

June
The show season begins – if we have something special it may be taken for a trip to the West Midland Show. The Texels will be the first sheep to be shorn.
Mehefin
Mae cyfnod y sioeau yn dechrau - os oes gennym rywbeth arbennig, efallai y byddwn yn mynd ag ef am drip i Sioe Gorllewin Canolbarth Lloegr. Y Texels fydd y defaid cyntaf i'w cneifio.

July
Hay may not be taken until after 15 July to allow as many wild flowers and different grasses to seed. We prefer to make small bales of hay in good weather, but during periods of inclement weather, round bale silage may have to be made.
Gorffennaf
Ni ellir cymryd gwair tan ar ôl y 15 Gorffennaf, er mwyn galluogi i gymaint o flodau gwyllt a gwahanol fathau o laswellt ag sy'n bosibl hadu. Mae'n well gennym wneud byrnau bach o wair mewn tywydd da, ond yn ystod cyfnodau o dywydd gwael, efallai y bydd rhaid gwneud silwair mewn byrnau crwn.

August
Time for holidays. All year round cattle and sheep are seen at least twice a day to check all is well.
Awst
Amser am wyliau. Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn edrych ar y gwartheg a'r defaid o leiaf dwywaith y diwrnod i wneud yn siŵr fod popeth yn iawn.  

Arranging a visit   

The farm hosts schools and groups by arrangement. Contact the farm for holiday cottage vacancies.

Mae'r fferm yn croesawu ysgolion a grwpiau pe gwneir trefniadau ymlaen llaw. Cysylltwch â'r fferm er mwyn canfod os oes lle ar gael yn y bythynnod. Cysylltwch â'r fferm ynglŷn ag oriau agor bob amser cyn i chi gychwyn ar eich taith.

How to get there   

From Newtown take the B4568 through Aberhafesp. Turn right towards Bwlchyffridd the next left up the hill past the school. Bear left and carry on to crossroads. Turn right take the first turning on the right. The farm is 300 yards down this lane on the right.

O'r Drenewydd, ewch ar y B4568 trwy Aberhafesb. Trowch i'r dde tuag at Bwlchyffridd pan fyddwch yn cyrraedd y troad nesaf i'r chwith, ac ewch i fyny'r rhiw heibio i'r ysgol. Trowch i'r chwith, ac ewch ymlaen hyd nes y byddwch yn cyrraedd croesffordd. Trowch i'r dde, a chymerwch y troad cyntaf i'r dde. Mae'r fferm ar y dde, tua 300 llath i lawr y lôn hon.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details   

  • Dave and Sue Jones, Dyffryn Farm, Aberhafesp Newtown, Powys SY16 3JD   
  • T: 01686 688817   
  • daveandsue@clara.net       
  • View map