Visit an organic farm

Mentro Lluest, Ceredigion

Mentro Lluest is a centre of excellence for the teaching of skills to people with special needs within the framework of organic growing, environmental sustainability and social cohesion. In addition the centre seeks to raise awareness of the issues involved with all sections of the community. The centre is made up of a nursery and an organic garden which is certified by the Soil Association.

Canolfan ragoriaeth yw Mentro Lluest i ddysgu sgiliau i bobl sydd ag anghenion arbennig o fewn fframwaith o dyfu organig, cynaliadwyaeth amgylcheddol a chydlyniant cymdeithasol. Yn ogystal, mae'r ganolfan yn awyddus i godi ymwybyddiaeth o faterion sy'n ymwneud â phob adran o'r gymuned. Yn y ganolfan ceir meithrinfa a gardd organig sydd wedi'i hardystio gan y Soil Association.

What’s special about Mentro Lluest?

The land has a diverse range of crops which are grown in a rotation around the main field named ‘crossroads’. There is also a tree nursery, raised beds, a salad area, soft fruit area, brassicas field and compost bins. The rainbow garden, which is a great place to go and take in the colours and smells of the garden, has been planted specifically to portray the beauty of a rainbow and encourages people to spend time out in the fresh air. Students working on variety trials will collect data on cabbages and lettuce alongside Organic Centre Wales.

Beth sy'n arbennig am Mentro Lluest?

Tyfir amrywiaeth eang o gnydau mewn cylchdro o gwmpas y prif gae a elwir ‘croesffyrdd'. Yma hefyd y mae meithrinfa goed, gwelyau lefel uwch, ardal salad, ardal ffrwythau meddal, cae bresych a biniau compost. Mae'r ardd enfys, sy'n le hyfryd i werthfawrogi lliwiau ac arogleuon yr ardd, wedi cael ei phlannu'n benodol i bortreadu harddwch enfys ac mae'n annog pobl i dreulio amser allan yn yr awyr iach. Bydd myfyrwyr sy'n gweithio ar brofion amrywiaeth yn casglu data am fresych a letys ar y cyd â Chanolfan Organig Cymru.

Box Scheme

The centre runs a small box scheme, with 18 customers. There are plans to expand the box scheme, but as it is run by students and volunteers, the centre want to keep output low, placing greater emphasis on the students enjoyment of the experience.

Cynllun Blwch

Mae'r ganolfan yn rhedeg cynllun blwch sydd â 18 cwsmer. Y bwriad yw ymestyn y cynllun blwch ond gan mai myfyrwyr a gwirfoddolwyr sy'n ei redeg, dymuniad y ganolfan yw cadw'r cynnyrch yn isel gan roi mwy o bwyslais ar foddhad myfyrwyr o'r profiad.

Polytunnels and Nursery

Schools are invited to plant vegetables and are encouraged to return the following term to harvest the crop, take the vegetables back to school and enjoy in a meal with their produce.

Polydwneli a Meithrinfa 

Gwahoddir ysgolion i blannu llysiau a'u hannog i ddod yn ôl y tymor canlynol i gynaeafu'r cnwd, mynd â'r llysiau yn ôl i'r ysgol a mwynhau pryd o fwyd gan ddefnyddio'u cynnyrch.

Wildlife

The centre has a diverse wildlife family ranging from rabbits and mice to birds and frogs. There are two ponds, and two designated conservation areas where species native to Wales will be grown which encourages all forms of wildlife.

Bywyd gwyllt

Mae teuluoedd amrywiol o fywyd gwyllt i'w gweld yn y ganolfan, o gwningod a llygod i adar a brogaod. Ceir yma ddau bwll, a dwy ardal gadwraeth benodedig lle tyfir rhywogaethau sy'n gynhenid i Gymru gan annog pob ffurf ar fywyd gwyllt.

Volunteering

Mentro Lluest also has an active Volunteering programme covering practical gardening and other opportunities opportunities to develop research and office based skills. This year is set to be the busiest ever for our volunteers, with the development of new pond areas, a conservation area, footpath and land art based activities. Mentro Lluest will be working towards being fully wheelchair accessible by 2006.

Gwirfoddoli

Yn ogystal, mae gan Mentro Lluest raglen Wirfoddoli weithredol sy'n cwmpasu garddio ymarferol a gwaith coed ynghyd â chyfleoedd i ddatblygu ymchwil a sgiliau swyddfa. Yn ôl pob golwg, eleni fydd y flwyddyn brysuraf erioed i'n gwirfoddolwyr, gyda datblygiad y pyllau newydd, ardal gadwraeth, llwybr troed a gweithgareddau celfyddyd tir. Nod Mentro Lluest yw sicrhau mynediad cyflawn i gadeiriau olwyn erbyn 2006.

Open day

There is a yearly open day, please visit the Mentro Lluest website for more details.

Diwrnod Agored

Cynhelir diwrnod agored yn flynyddol. I gael rhagor o fanylion ewch i wefan Mentro Lluest.    Arranging a visit      

How to get there   

By road: Llanbadan Fawr is a mile and a half outside of Abeystwyth town, and Mentro Lluest can be found at the top of Primrose hill.

Sut i gyrraedd yno: Mae Llanbadarn Fawr rhyw filltir a hanner y tu allan i dref Aberystwyth, a gellir dod o hyd i Mentro Lluest ar ben Rhiw Briallu.  

By bike: Find your route on the Sustrans website         

Contact details